Rejector - Bộ loại sản phẩm

Người ta thường đặt bộ loại sản phẩm sau hệ thống kiểm tra tại cơ sở thực phẩm vì những lý do dưới đây.
1. Ngăn chặn thời gian ngừng sản xuất ngừng dây chuyền khi xảy ra lỗi.
2. Ngăn chặn một sai lầm bất cẩn (đưa các sản phẩm bị lỗi trở lại dây chuyền) của người vận hành.

Filter