Banner
X-RAY INSPECTION

METAL DETECTION


WEIGHT INSPECTION

MÁY DÒ KIM LOẠI ANRITSUM6H

* Độ nhạy cao và ổn định

Hệ thống kiểm tra

X-RAY

XR75SERIES

Filter