THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog

Giới thiệu hệ thống X-Ray XR75 Anritsu cho các sản phẩm lớn

XR75 Large được thiết kế để kiểm tra các sản phẩm trong thùng, hộp, khay và túi lớn. Hệ thống không chỉ cung cấp khả năng phát hiện chất gây ô nhiễm mà còn kiểm tra đếm và kiểm tra thiếu.

Ngoài việc phát hiện các chất gây ô nhiễm kim loại, hệ thống tia X có khả năng xác định các khuyết tật về hình dạng, các sản phẩm bị thiếu và bị hỏng.

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán