THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan đối với ngành nông sản

Ảnh hưởng của các biện pháp phi thuế quan đối với ngành nông sản


Các biện pháp phi thuế quan (NTM) đã trở thành một vấn đề phức tạp trong thương mại quốc tế trong những năm gần đây do tác động rất rộng và rất khó định lượng. Nông sản là một trong những ngành chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của các NTM, chủ yếu là SPS và TBT. Các nghiên cứu cho thấy rằng các NTM có thể vừa tạo thuận lợi cho thương mại vừa có thể cản trở thương mại.

Với sự hội nhập ngày càng sâu rộng của thương mại quốc tế, sự hài hòa và công nhận lẫn nhau về các NTM sẽ trở nên phổ biến với kỳ vọng thúc đẩy thương mại. Tuy nhiên, sự hài hòa và công nhận lẫn nhau không phải lúc nào cũng tạo thuận lợi cho thương mại, đặc biệt là ở các nước đang phát triển.

Các NTM hướng đến phát triển bền vững mang lại lợi ích phúc lợi cho các nước nhập khẩu bằng cách tăng thặng dư tiêu dùng. Qua đó, chúng tôi đề xuất một số hàm ý chính sách giúp nâng cao khả năng xuất khẩu nông sản, đặc biệt nêu bật lên tầm quan trọng hợp tác giữa chính phủ – cơ quan nghiên cứu – doanh nghiệp trong việc nâng cao tính cạnh tranh xuất khẩu của ngành.

Nội dung bản tóm tắt

Đỗ Ngọc Kiên Nguyễn Hương Giang

Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, trường Đại học Ngoại thương, Trưởng tiểu ban nghiên cứu Chương trình WTO Chair tại trường Đại học Ngoại thương. Email liên hệ: dongockien@ftu.edu.vn.

Tóm tắt chính sách này được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu của nhóm tác giả, bản đầy đủ được công bố trên FTU Working Paper Series.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán