THIẾT BỊ Á CHÂU, đối tác của bạn trong lĩnh vực máy CHẾ BIẾN & ĐÓNG GÓI - Thực phẩm!

Blog

Back to Blog
Chú thích ảnh

Xuất khẩu thủy sản của Pakistan tăng 52% trong tháng 7 và 8/2022


(vasep.com.vn) Xuất khẩu thủy sản của Pakistan tăng trên 52% trong 2 tháng đầu tiên của năm tài chính hiện tại 2022-2023, so với cùng kỳ của năm tài chính trước đó, theo số liệu từ Cục Thống kê Pakistan.

Chú thích ảnh

Xuất khẩu thủy sản đạt 37,94 triệu USD trong giai đoạn tháng 7 và 8 của năm tài chính hiện tại, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước đó.

Về khối lượng, xuất khẩu tăng 42,6% từ 11.128 tấn trong tháng 7 và 8 của năm 2021 lên 15.864 tấn trong tháng 7 và 8 của năm nay.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu thủy sản tăng 81% lên 19,4 triệu USD trong tháng 8/2022 so với mức 10,7 triệu USD của tháng 8/2021.

So với tháng trước đó, xuất khẩu thủy sản tăng 5% trong tháng 8/2022 so với mức 18,5 triệu USD thu được từ thủy sản xuất khẩu trong tháng 7/2022.Nguồn tin: vasep.com.vn

Share this post

Back to Blog
has been added to your cart.
Thanh toán